تخفیف دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه جامی
1397/09/07

دانشجویان موسسه آموزش عالی جامی از 40 درصد تخفیف برخوردار می باشند.